Google
 
Web www.Irak.XMC.pl

Religia Islamu: Islam

Dodano: wtorek, 03 października 2006 - 14:57 - 42950 raz(y) oglądano.

Islam

1.Józef B i e l a w s k i „Islam” s. 23 2.Tamże s. 45

1. „Wyznanie wiary”- szahada.

Wyznanie wiary i islamie jest bardzo krótkie i jasne: „Nie ma bóstwa oprócz Boga Allaha, a Muhammad jest posłańcem Boga”. Przez wypowiedzenie tej formuły zostaje się muzułmaninem. Wierny muzułmanin powinien ją recytować we wszystkich ważnych okolicznościach życia, a tak samo w obliczu śmierci. Ten akt wyznania wiary, obowiązujący przy przyjmowaniu islamu, polega na uroczystym stwierdzeniu jedności Boga, jak również charakteru proroczego misji Muhammada. Słowo szahada oznaczać może również w szerszym tego pojęcia znaczeniu świadectwo składane przez muzułmanina, który walczy za wiarę i ginie w walce. Staje się on w ten sposób „świadkiem”- szahid czyli męczennikiem.

2. „Modlitwa”- salat.

Modlitwa rytualna polega na pewnym zespole gestów i słów, rygorystycznie ustalonych, które zawierają skłonienia ciała i wybijanie pokłonów z jednoczesnym wymawianiem odpowiednich formuł religijnych i modlitw czy wersetów Koranu. Zgodnie z przepisami, muzułmanin powinien odprawiać modlitwę pięć razy dziennie: o świcie- salat as subh lub salat al.- fadżr, w południe- salat az zuhr, po południu- salat al- asr, o zachodzie słońca- salat al- maghrib i w nocy- salat al- isza. Kto zaniedbuje modlitwy jest uważany za „niewiernego”- kafir. Modlący zgodnie z tradycją ma się zwracać w kierunku Mekki.

3. „Jałmużna”- zakat.

Jałmużna to rodzaj oczyszczenia z „nieczystych” dóbr tego świata. Można zdobywać i korzystać z tych dóbr, pod warunkiem, że się je oczyści, przekazywać je częściowo Bogu tzn. współbraciom społeczności muzułmańskiej. Te zgromadzone dobra, zwierzchnik społeczności muzułmańskiej, względnie państwa powinien rozdzielić za pośrednictwem swoich delegatów, pomiędzy biednych, zadłużonych, udających się dobrowolnie na „świętą wojnę”- podróżnych. W ogóle na cele dobroczynne i społeczne. Z czasem- zakat, stracił charakter „miłosiernej ofiary” a stał się zwykłym podatkiem.

4. „Post”- saum.

Tradycja postu sięga prawdopodobnie jeszcze okresu przed islamem w Mekce. Wydaje się, że islam przejął zwyczaj postu od żydów i chrześcijan. Podstawowa zasada postu jest wyrażona w Koranie, w surze II (ww 179- 181). Post obowiązuje muzułmanina w miesiącu ramadanie, za wyjątkiem chorych i podróżnych, którzy mogą się zwolnić z postu za odpowiednią rekompensatą. Według powszechnie przyjętej opinii, post, przede wszystkim w miesiącu ramadanie, stanowi najlepszą pokutę za wszelkie przewinienia popełnione w ciągu całego roku.

5. „Pielgrzymka do Mekki”- hadżdż.

Piątym filarem islamu jest pielgrzymka do Mekki, obowiązek który wierny muzułmanin powinien spełnić raz w życiu, jeśli tylko ma możliwości fizyczne i materialne. Podczas- gdy cztery wcześniejsze filary są absolutnie obowiązujące, to pielgrzymka do Mekki nie jest takim obowiązkiem koniecznym, ze względu na różne trudności, jakie mogą się pojawić przy jej realizacji: niebezpieczeństwo na drogach, brak pieniędzy, niezdolność fizyczna itp. Pielgrzymka duża, uroczysta- hadżdż ma miejsce raz w roku- w miesiącu al- hidżdża, czyli ostatnim miesiącu roku muzułmańskiego, a pielgrzymka mniejsza „odwiedzenie”- umra, może być potraktowana w każdym czasie jako akt pobożności, bardzo zalecany. Do odbycia pielgrzymki, przy istnieniu warunków do jej spełnienia, jest zobowiązany każdy dorosły muzułmanin, mężczyzna czy kobieta, raz w swoim życiu. Jest jednak dozwolone by wypełnił ten obowiązek ktoś w zastępstwie. Poza tym, są zwolnieni z odbywania pielgrzymki: ludzie chorzy umysłowo, niewolnicy i kobiety, o ile nie mają żadnego krewnego, który by im towarzyszył. Pielgrzymka do Mekki ma ogromne znaczenie religijne dla wyznawców islamu. Widzą oni w niej sposób wyproszenia sobie u Boga wszelkich łask, a przez złożenie ofiary odpuszczenie grzechów. Ponadto ma ona wielkie znaczenie społeczne podkreślające solidarność i jedność wyznawców islamu.

III. Między judaizmem a chrześcijaństwem.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | >>
Copyright by Irak.XMC.pl All Rights Reserved
ONZ Informacje : USA Vortal : Hosting : Windows Admin : » Pianino Online : Socjologia : Herbata
Page created in 0,061667 Seconds